Regulamin

REGULAMIN DOMKU POD HOWYZEM

Drodzy Goście Domku pod Howyzem,

W trosce o wasze bezpieczeństwo i porządek przedstawiamy Państwu obowiązujący regulamin określający warunki rezerwacji i wynajmu apartamentów w naszym domku. Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie go, co sprawi, że  wszyscy goście tu odpoczywający będą czuli się spokojnie i bezpiecznie. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba Właściciel lub uprawniona przez właściciela osoba, wszelkie uwagi i usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod numer telefonu: 603 587 594

REZERWACJA i ZALICZKA

 1. Minimalny okres wynajmu apartamentu to trzy doby.
 2. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta – Gościa apartamentu jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
 3. Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
 4. W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji (o ile nie zostało ustalone inaczej) należy dokonać wpłaty na wskazany przez Właściciela rachunek bankowy.
 5. Właściciel pobiera 30% zaliczki całkowitego kosztu pobytu w apartamencie. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Zwrot zaliczki jest możliwy, gdy termin przyjazdu jest dłuższy niż 30 dni w dniu zgłoszenia rezygnacji.
 6. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązków urzędowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 7. Pozostałą należność za pobyt Wynajmujący wpłaca w dniu przyjazdu. Do ceny wliczona jest zaliczka zapłacona wcześniej.
 8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie właściciela. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 10. Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w za pośrednictwem poczty e-mail, lub telefonicznie.
 11. Wynajem apartamentu obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę osób, jaką ustalono z właścicielem.
 12. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zaliczka zostanie zwrócona w całości.
 14. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu\

CENY ZA WYNAJEM

 1. Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na stronie internetowej www.domekpodhowyzem.pl
 2. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media, energię elektryczną, ogrzewanie budynku i opłaty klimatyczne.
 3. Cena podana przy danym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danego apartamentu.
 4. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby, również za kradzież bagaży w czasie pobytu, Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności. 

ODBIÓR APARTAMENTU

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego.   
 2. Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez właściciela lub jego przedstawiciela odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru.
 3. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
 4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 5. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać apartament tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia w nim znajdujące się.Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 6. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

UŻYTKOWANIE APARTAMENTU PODCZAS POBYTU

 1. Goście - najemcy  zobowiązani są używać apartamenty wyłącznie w celach mieszkaniowych - nie można oddawać ich w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim. 
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6.00.
 3. Goście zobowiązani są do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy w sposób znaczący naruszony jest spokój lub dobro sąsiadów oraz nie przestrzegane są powszechnie stosowane normy współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 5. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel zostanie zmuszony do uzasadnionego wezwania policji, ma on prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w domkach wartościowe przedmioty i pieniądze. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domek.
 7. W trosce o bezpieczeństwo prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku oraz bramy zewnętrznej po godzinie 22:00.
 8. Używanie grilla jest możliwe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Prosimy o nie rozpalanie/używanie  grilla na tarasach domków
 9. Istnieje możliwość palenia ognisk w wyznaczonym miejscu. Drewno na ognisko dostarcza właściciel.
 10. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, z wyjątkiem: komputerów, maszynek do golenia, suszarek do włosów i ładowarek do telefonów komórkowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych i materiałów o szczególnie nieprzyjemnym zapachu.
 12. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci pod nadzorem opiekuna.
 13. Właściciel wyraża zgodę na pobyt w domku letniskowym małych zwierząt domowych, po wcześniejszym uzgodnieniu. Prosimy o ich dozór, zachowanie czystości, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pozostałych gości.
 14. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 15. Najemca ponosi odpowiedzialność za materialne szkody powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 16. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, prosimy o kontakt z właścicielem.
 17. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu i pilota do bramy otwieranej automatycznie, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej i pilota (cena pilota 100 zł)
 18. Parking dla naszych Gości jest bezpłatny i niestrzeżony - mieści się na terenie ogrodzonej działki. Właściciel domku nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie.
 19. Internet Wi-Fi na terenie apartamentu dla Gości jest bezpłatny. Hasło jest przekazywane gościom.
 20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu czy Internetu.
 21. Prosimy o segregację śmieci i składowanie ich w wyznaczonych pojemnikach. Pojemniki znajdują się w każdym apartamencie i na zewnątrz na terenie działki. Śmieci zabierane na bieżąco.
 22. Wszystkich naszych gości Prosimy o zachowanie czystości na terenie posesji.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.
 2. Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać właścicielowi domku. 
 3. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom w rażący sposób naruszającym porządek i regulamin, a także może zażądać opuszczenia domku bez zwrotu opłaty uiszczonej w dniu przyjazdu. Odmowa skutkowała będzie powiadomieniem odpowiednich organów, w tym Policji i podjęciem dalszych kroków prawnych z tego wynikających.
 4. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin.
 5. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem, a osobą wynajmującą jest prawo Polski. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2016r.

Życzę Państwu dobrego i przyjemnego oraz bezpiecznego wypoczynku

Właściciel Domku pod Howyzem